ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

 

Προκειμένου να λάβετε γνώση της κοστολόγησης του προς μετάφραση κειμένου, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση εκ μέρους σας, αρκεί η αποστολή του πρωτοτύπου μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος, και το EF TRADUZIONI θα σας ενημερώσει εν ευθέτω χρόνο.

Στην περίπτωση που η μετάφραση δεν ανατεθεί στο Γραφείο μας, το πρωτότυπο κείμενο θα καταστραφεί άμεσα ή, κατόπιν αιτήματος, θα επιστραφεί ταχυδρομικώς ή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας με έξοδα αποστολής του ενδιαφερομένου.