ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

 

Το EF TRADUZIONI δραστηριοποιείται στον χώρο της μετάφρασης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, χρησιμοποιώντας σύγχρονα και μεταφραστικά εργαλεία και τεχνολογίες. Ειδικότερα, διαθέτουμε αποδεδειγμένη μεταφραστική πείρα στους κάτωθι θεματικούς τομείς και είδη κειμένων:

 • Νομικά κείμενα (συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά, πληρεξούσια, δικόγραφα, εταιρικές συμβάσεις, πιστοποιητικά εγγραφής σε Επιμελητήριο, καταστατικά εταιρειών, ναυτιλιακά έγγραφα, ΦΕΚ, κ.α.)
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα (τεχνικά δελτία, ενέργειες και δράσεις, προγραμματισμός έργου, τεχνική περιγραφή υποέργου, έκθεση αναφοράς προόδου, πιστοποιήσεις υποέργου, κ.α.)
 • Κοινοτικά έγγραφα (Κανονισμοί, Οδηγίες, κ.α.)
 • Οικονομικά - Λογιστικά φύλλα και έγγραφα (προσφορές σε προκηρύξεις, φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα, ισολογισμοί, τραπεζικά έγγραφα, εγγυητικές επιστολές, συμβάσεις δανείων, ΕΤΑΚ, τιμολόγια και αποδείξεις, χρηματοοικονομικές αναλύσεις)
 • Αλληλογραφία (επαγγελματική και ιδιωτική)
 • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (διπλώματα οδήγησης, ληξιαρχικές πράξεις, εγγραφή σε μητρώα, βεβαιώσεις στρατολογικής κατάστασης, ποινικό μητρώο, κ.α.)
 • Ξενόγλωσσα πτυχία και σχετικά έγγραφα (διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία πανεπιστημίων, αναλυτικές βαθμολογίες, βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, συστατικές επιστολές)
 • Τεχνικά κείμενα (οδηγίες χρήσης, τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, εγχειρίδια μηχανημάτων, ευρεσιτεχνίες, κ.α.)
 • Ανθρωπιστικές επιστήμες (ιστορικά, φιλοσοφικά, δημοσιογραφικά κείμενα, κ.α.)
 • Λογοτεχνία (διηγήματα, δοκίμια, κριτικές, λογοτεχνικά άρθρα)
 • Ιατρικά κείμενα εκλαϊκευμένου χαρακτήρα (οδηγίες φαρμακευτικών ή κτηνιατρικών σκευασμάτων, συγγράμματα, άρθρα)
 • Ιστοσελίδες (με τη χρήση της '’εντοποιοποίησης’’ με σκοπό τη διευκόλυνση προώθησης της υπηρεσίας ή του προϊόντος στο εξωτερικό)
 • Πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες
 • Τουρισμός και Εστίαση (ταξιδιωτικοί οδηγοί, περιγραφές ξενοδοχείων, μενού εστιατορίων, κ.α.)

 ΤΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ:

 • Εξειδικευμένα κειμένα για τη θεματολογία ή ορολογία των οποίων οι ίδιοι, ή οι συνεργάτες μας, δεν διαθέτουμε την απαραίτητη γνώση.  
 • Κειμένα που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή προσβάλουν τις πολιτισμικές ή θρησκευτικές αξίες  οποιαδήποτε εθνικότητας ή φυλής.